ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace týkající se zpracování osobních dat – dokument s informacemi na základě Článku 13 Legislativního dekretu č. 196 z 30. června 2003 a pro jeho účely
V souladu s Legislativním dekretem č. 196 z 30. června 2003 (Zásady ochrany osobních údajů) a s následnými změnami vám tímto poskytujeme požadované informace týkající se zpracování vámi dodaných osobních údajů. Tyto informace by neměly být považovány za platné pro ostatní internetové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím odkazů na internetových stránkách strany provádějící kontrolu, která nenese žádnou zodpovědnost za internetové stránky třetích stran. Tyto informace vznikly na základě Čl. 13 Legislativního dekretu č. 196/2003 – Zákona o ochraně osobních údajů. Tyto informace jsou také založeny na Doporučení č. 2/2001 přijatém evropskými úřady pro ochranu osobních údajů shromážděnými v rámci Skupiny prostřednictvím Čl. 29 Směrnice č. 95/46 / EC přijaté dne 17. května 2001 za účelem stanovení minimálních požadavků na shromažďování osobních údajů online a zejména také způsobů, časování a povahy informací, které musejí strany provádějící kontrolu dat poskytovat uživatelům, kteří příslušné internetové stránky používají, a to bez ohledu na účel příslušného odkazu.

1. „STRANOU PROVÁDĚJÍCÍ KONTROLU ZPRACOVÁNÍ DAT“, je podle Článku 28 zákona na ochranu osobních údajů Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionářem v osobě svého právního zástupce pro tempore Aldo Fumagalli, via Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB), Itálie. IČ / obchodní rejstřík pro Monza a Brianza 04666310158 - DIČ 00786860965 - Fax 39 039 2086237 - e-mail: privacy@candy.it

MÍSTO ZPRACOVÁNÍ DAT
Zpracování dat související s internetovými službami těchto stránek (hostovaných prostřednictvím společnosti Salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco, CA, 94105, Spojené státy americké) také probíhá v sídle strany provádějící kontrolu zpracování a účastní se ho pouze pracovníci zodpovědní za zpracování nebo třetí strany, kterým byla svěřena údržba nebo aktualizace internetových stránek.

2. TYPY ZPRACOVÁVANÝCH DAT
Osobní a identifikační údaje. Osobní údaje, jakékoliv informace týkající se fyzické osoby, která je byť jen nepřímo identifikovaná nebo identifikovatelná na základě jiných informací včetně osobního identifikačního čísla; identifikační údaje, osobní údaje, které umožňují přímou identifikaci příslušné strany (například jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další).
Navigační údaje Počítačové systémy a softwarové postupy využívané k chodu těchto internetových stránek získávají za běžného provozu určité osobní údaje, jejichž přenos je nezbytný pro používání internetových komunikačních protokolů. Tyto informace nejsou shromažďovány, aby byly spojovány s identifikovanými osobami, svou povahou však mohou prostřednictvím zpracování a přiřazení k datům, jež jsou v držení třetích osob, umožnit identifikaci uživatelů.
Do této kategorie údajů patří IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli k připojení k síti, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, časy požadavků, způsoby použité k odesílání požadavků na server, velikost souboru přijatého jako odpověď, číselný kód označující stav odpovědi poskytnuté serverem (úspěšná, chyba apod.) a další parametry týkající se operačního systému a počítačového prostředí.
Tyto údaje lze využít k ověření odpovědnosti v hypotetickém případě počítačové kriminality poškozující tyto stránky.
Údaje poskytované dobrovolně uživatelem
Volitelné, výslovné a dobrovolné zasílání elektronické pošty na adresy uvedené na těchto stránkách a/nebo ve vyplněných formulářích určených ke shromažďování údajů zahrnuje následné získání adresy odesílatele, které je nezbytné, aby bylo možné na požadavek odpovědět, a dalších zadaných osobních údajů.
Zvláštní informace
Zvláštní informace mohou být presentovány na těchto stránkách v souvislosti s určitými službami nebo zpracováním dat poskytovaných uživatelem nebo zainteresovanou stranou.

Cookies
Viz zásady týkající se souborů Cookies na tomto odkazu

3. Cíle zpracování, pro které byl v případě potřeby udělen souhlas (Článek 23 Legislativního dekretu 196/03)
Údaje dobrovolně poskytnuté v rámci vyplňování formulářů pro sběr údajů a/nebo odesíláním e-mailů budou zpracovány pro následující účely:
A) zpracování dat týkající se:
- procházení stránek,
- požadavku na kontakt s odesláním informací požadovaných od vás, a to včetně vyplňování formulářů,
- vyplnění formulářů určených ke shromažďování údajů v rámci účasti v soutěžích a hrách o ceny,
- obecně administrativních a účetních aktivit. Pro účely použití ustanovení o ochraně osobních údajů je zpracováním prováděným pro administrativní a účetní účely požadováno zpracování související s organizačními, administrativními, finančními a účetními aktivitami bez ohledu na povahu zpracovávaných údajů.

B) zpracování údajů týkající se (až do vyjádření nesouhlasu z vaší strany):
- přijímání informačních materiálů pro průzkum spokojenosti zákazníků, propagačních, reklamních a komerčních materiálů nebo informací týkajících se událostí a iniciativ od společnosti Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionářem prostřednictvím automatizovaných prostředků komunikace, e-mailu, faxu, MMS (multimediálních zpráv) nebo SMS (krátkých textových zpráv) a dalších typů komunikace včetně telefonních hovorů s operátorem a poštovních služeb na základě předchozího písemného souhlasu s přímým marketingem, průzkumem trhu nebo jinými průzkumy a přímým prodejem.

C) zpracování údajů týkající se (až do vyjádření nesouhlasu z vaší strany):
přijímání informačních materiálů pro průzkum spokojenosti zákazníků, propagačních, reklamních a komerčních materiálů nebo informací týkajících se událostí a iniciativ od společností, které patří do skupiny Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionářem, prostřednictvím automatizovaných prostředků komunikace, e-mailu, faxu, MMS (multimediálních zpráv) nebo SMS (krátkých textových zpráv) a dalších typů komunikace včetně telefonních hovorů s operátorem a poštovních služeb na základě předchozího písemného souhlasu s přímým marketingem, průzkumem trhu nebo jinými průzkumy a přímým prodejem. Kompletní seznam společností, které patří do skupiny, vám poskytneme na základě vaší žádosti zaslané na privacy@candy.it. -

4. Způsob zpracování – uchovávání
Zpracování bude prováděno automaticky i ručně, s vhodnými režimy a nástroji, které zaručí maximální zabezpečení a důvěrnost dat, pověřenými pracovníky v souladu s ustanoveními článků 31 et seq. Legislativního dekretu 196/03. Údaje budou uchovávány po dobu, která nepřekročí účel, pro který byly údaje shromážděny a následně zpracovány.

5. Komunikace a předávání údajů
Vaše údaje podléhající zpracování nebudou šířeny, mohou však být předány společnostem e smluvním vztahem ke společnosti Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionářem v zahraničí i v rámci Evropské Unie na základě Čl. 42 Legislativního dekretu č. 196/2003 a v rámci jeho omezení. Osobní údaje mohou být přenášeny do cizích zemí mimo EU v rámci Článků 43 a 44 písmeno b) Legislativního dekretu č. 196/2003 a v rámci jeho omezení, aby bylo možné naplnit podmínky smluv a k souvisejícím účelům. Údaje mohou být třetím stranám předávány v následujících kategoriích:
- jednotlivci, kteří poskytují služby v rámci správy informačního systému používaného společností Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionářem a telekomunikačních sítí (včetně e-mailu), - společnosti v rámci skupiny,
- studie a společnosti v oblasti podpory a konzultačních činností,
- úřady, které mají povinnost plnit právní závazky a/nebo ustanovení veřejných orgánů; na vyžádání.
Subjekty uvedené v kategoriích výše nesou zodpovědnost za zpracování údajů nebo jednají jako zcela nezávislí kontroloři údajů. Seznam stávajících dohlížitelů se neustále aktualizuje a je k dispozici v kancelářích společnosti Candy Hoover Group Srl – s jediným akcionářem na adrese Private Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) a na vyžádání na privacy@candy.it .

6. Povaha propůjčení a odmítnutí
Kromě ustanovení uvedených pro navigační údaje může uživatel osobní údaje poskytovat volně.
Propůjčení údajů pro účely uvedené v části A) je volitelné, ale nezbytné. Odmítnutí poskytnout údaje nezbytné pro část A) bude mít na následek nemožnost provedení úzce souvisejících a zásadních aktivit, například získání požadovaných informací nebo využívání služeb strany provádějící kontrolu dat.
Propůjčení a souhlas se zpracováním pro účely uvedené v částech B) a C) je volitelné. Odmítnutí souhlasu pro účely uvedené v částech B) a C) výše nebude mít žádný negativní dopad na účely uvedené v části A).

7. Práva zainteresovaných stran
Svá práva na základě článků 7, 8, 9 a 10 Legislativního dekretu č. 196 z 30. června 2003 budete moci prosazovat kontaktováním strany provádějící kontrolu, společnosti Candy Hoover Group Srl, a zasláním e-mailu na adresu privacy@candy.it. Máte právo kdykoliv získat potvrzení o existenci údajů a informace o jejich obsahu a původu, ověřit jejich správnost nebo vyžádat jejich rozšíření, aktualizaci či opravu (článek 7 zákona o ochraně osobních údajů).
Na základě téhož článku mají zainteresované strany právo vyžádat si vymazání údajů, jejich přeměnu na anonymní údaje nebo zablokování údajů zpracovaných nezákonným způsobem, a v každém případě zabránit jejich zpracování pro legitimní účely.
Když bude uživatel kontaktovat stranu provádějící kontrolu, žádáme jej, aby uvedl e-mailovou adresu, jméno, adresu a/nebo telefonní číslo, abychom mohli jeho požadavek náležitým způsobem vyřídit.

Chcete-li ukončit automatizovanou přímou marketingovou komunikaci (e-maily, SMS, MMS nebo faxy), můžete jednoduše kdykoliv poslat e-mail na adresu privacy@candy.it s textem „cancellazione da automatizzato“ („odhlásit automatické“) v poli Předmět nebo použít náš automatický systém pouze pro e-maily, a již nebudete touto marketingovou komunikací rušeni.
Chcete-li ukončit tradiční přímou marketingovou komunikaci (hovory operátora, tištěné dokumenty poštou), můžete jednoduše kdykoliv poslat e-mail na adresu privacy@candy.it s textem „cancellazione da tradizionale“ („odhlásit tradiční“) v poli Předmět, a již nebudete touto marketingovou komunikací rušeni.
Chcete-li ukončit veškerou přímou marketingovou komunikaci, můžete jednoduše kdykoliv poslat e-mail na adresu privacy@candy.it s textem „cancellazione marketing“ („odhlásit marketing“) v poli Předmět, a již nebudete touto marketingovou komunikací rušeni.

8. Změny zásad ochrany osobních údajů
Strana provádějící kontrolu si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, aktualizovat, přidat nebo odstranit části těchto zásad ochrany osobních údajů podle svého uvážení. Zainteresovaná strana má povinnost změny pravidelně kontrolovat. Aby byla tato kontrola usnadněna, budou v dokumentu aktualizované informace zvýrazněny. Používáním stránek po uveřejnění změn dává uživatel najevo, že s těmito změnami souhlasí.

Aktualizováno dne: 07.10.2014