POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ujawnianie informacji związane z przetwarzaniem danych osobowych – dokument informacyjny zgodny z i sporządzony do celów Artykułu 13 Dekretu Ustawodawczego Nr 196 z dn. 30 czerwca 2003 r.
Zgodnie z Dekretem Ustawodawczym Nr 196 z dn. 30 czerwca 2003 roku (Polityka Prywatności) i późniejszymi zmianami, niniejszym przedstawiamy wymagane informacje dotyczące przetwarzania dostarczanych przez Ciebie danych osobowych. Ujawnienie informacji nie powinno być traktowane jak ważne dla innych stron www dostępnych za pośrednictwem linków znajdujących się na stronie w domenie Administratora, który nie będzie w żadnym wypadku traktowany jako osoba odpowiedzialna za strony www stron trzecich. Niniejsze ujawnienie realizowane jest zgodnie z Art. 13 Dekretu Ustawodawczego Nr 196/2003 – Kodeksem Ochrony Danych Osobowych. Niniejsze ujawnienie realizowane jest także na podstawie Zalecenia Nr 2/2001, które europejskie urzędy ds. ochrony danych osobowych, zebrane w ramach Grupy ustanowionej zgodnie z Art. 29 Dyrektywy Nr 95/46/WE, przyjętym w dn. 17 maja 2001 r. w celu określenia minimalnych wymagań obowiązujących przy zbieraniu danych osobowych w trybie online, oraz, w szczególności, na podstawie metod, harmonogramu i charakteru informacji, które administratorzy danych muszą zapewnić użytkownikom, kiedy łączą się oni ze stronami www, niezależnie od celu połączenia.

1. IL "ADMINISTRATOREM" PRZETWARZANIA DANYCH, zgodnie z Artykułem 28 Kodeksu Ochrony Danych Osobowych jest Candy Hoover Group Srl, posiadający jednego udziałowca, w osobie swojego tymczasowego przedstawiciela prawnego Aldo Fumagalli, via Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB), Włochy. Numer podatkowy / Rejestr Firm Monza and Brianza 04666310158 – Numer VAT 00786860965 – Faks: +39 039 2086237 - e-mail: privacy@candy.it

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie związane z usługami sieciowymi na niniejszej stronie www (hosting zapewnia Salesforce.com, inc., The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco, CA, 94105, Stany Zjednoczone) jest także prowadzone w lokalu Administratora przetwarzania i jest obsługiwane tylko przez personel odpowiedzialny za przetwarzanie lub przez osoby trzecie, którym powierzono konserwację lub aktualizację stron www.

2. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH
Dane osobowe i identyfikacyjne. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące osób fizycznych, zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania, nawet pośrednio, przy pomocy odniesienia do innych informacji zawierających numer identyfikacji osobowej; dane identyfikacyjne - dane osobowe umożliwiające identyfikację zainteresowanej strony (w tym między innymi, ale nie tylko: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, itp.).
Dane nawigacyjne systemy komputerowe i procedury oprogramowania używane podczas działania niniejszej strony wymagają przy zwykłym funkcjonowaniu pewnych danych osobowych, których transmisja jest niejawna podczas użycia internetowych protokołów komunikacyjnych. Informacje te nie są zbierane w celu powiązania ich z zidentyfikowanymi osobami, ale ze względu na swój charakter, na skutek przetworzenia i powiązania z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, umożliwiają one identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adres IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się ze stroną, adresy URI (Jednolity Identyfikator Zasobów) wywoływanych zasobów, czas wywołania, metodę używaną do dostarczenia wywołania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (udany, błąd, itd.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputera. Dane te mogą zostać użyte do zweryfikowania odpowiedzialności w hipotetycznym przypadku przestępstw komputerowych popełnianych w stosunku do Strony.
Dane dostarczane dobrowolnie przez użytkownika
Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysłanie emaila na adres podany na stronie i/lub w wypełnionych formularzach zbierania danych wiąże się w konsekwencji z pozyskaniem adresu nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na zapytania, oraz wszelkich innych zawartych tam danych osobowych.

Informacje szczegółowe
Informacje szczegółowe mogą być przedstawione na podstronach Strony w związku z indywidualnymi usługami lub przetwarzaniem danych przez Użytkownika lub Zainteresowaną Stronę.
Pliki cookie
Polityka dotycząca plików cookie znajduje się tutaj link

3. Cele przetwarzania, dla którego udzielono zgody w sytuacjach kiedy jest to wymagane (Artykuł 23 Dekretu Ustawodawczego 196/03).
Dane dostarczane dobrowolnie w formularzach zbierania danych, i/lub przez wysyłanie emaili będą przetwarzane w następujących celach:
A) przetwarzanie danych związane z:
- nawigacją na stronie;
- wszelkimi prośbami o kontakt, włącznie z wysłaniem informacji wymaganej od Ciebie, także przy wypełnianiu formularza;
- wypełnieniem formularzy zbierania danych podczas uczestnictwa w konkursach, grach i quizach, w których można otrzymać nagrody;
- ogólnymi działaniami administracyjnymi i księgowymi. W celu zastosowania postanowień dotyczących ochrony danych osobowych, przetwarzanie do celów administracyjnych i księgowych związane będzie z działaniami organizacyjnymi, administracyjnymi, finansowymi i księgowymi, niezależnie od charakteru przetwarzanych danych.

B) przetwarzanie danych dotyczące (do momentu otrzymania w tej sprawie od Ciebie odmowy):
- do udzielenia wcześniejszej pisemnej zgody na działania z zakresu marketingu bezpośredniego, badań rynku lub innego badania reprezentacyjnego oraz sprzedaży bezpośredniej, na otrzymywanie – za pośrednictwem automatycznych systemów, emaila, faksu, MMSów, SMSów oraz w inny sposób, a także w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem oraz usługi pocztowej – materiałów informacyjnych w ramach wypełniania ankiet zadowolenia klienta, materiału reklamowego i handlowego dotyczącego wydarzeń i inicjatyw, otrzymanych od Candy Hoover Group SrL – z jednym udziałowcem.

C) przetwarzanie danych dotyczące (do momentu otrzymania w tej sprawie od Ciebie odmowy):
- do udzielania wcześniejszej pisemnej zgody na działania z zakresu marketingu bezpośredniego, lub innego badania reprezentacyjnego oraz sprzedaży bezpośredniej, oraz na otrzymywanie – za pośrednictwem automatycznych systemów, emaila, faksu, MMS, SMS oraz w inny sposób, a także w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem oraz usługi pocztowej – materiałów informacyjnych w ramach wypełniania ankiet zadowolenia klienta, materiału promocyjnego, reklamowego i handlowego dotyczącego wydarzeń i inicjatyw, otrzymanych od Candy Hoover Group SrL – z jednym udziałowcem. Pełna lista firm należących do grupy udostępniona będzie na żądanie przesłane na adres: privacy@candy.it.

4. Metoda przetwarzania - Przechowywanie
Przetwarzanie prowadzone będzie automatycznie i ręcznie, ze szczegółowymi trybami i instrumentami w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i poufności, przez autoryzowany personel zgodnie z postanowieniami artykułów 31 i nast. Dekretu Prawodawczego 196/03. Dane przechowywane będą przez okres nieprzekraczający celów, dla których zostały zebrane i następnie przetworzone.

5. Komunikacja i ujawnienie
Twoje dane, podlegające przetworzeniu, nie będą rozpowszechniane i mogą być ujawnione firmom związanym kontraktem z Candy Hoover Group Srl – z jednym udziałowcem, za granicą lub w Unii Europejskiej, zgodnie z i w ramach, o których mowa w Art. 42 Dekretu Prawodawczego Nr 196/2003. Dane osobowe mogą być przekazywane za granicę do krajów spoza UE zgodnie z postanowieniami Artykułów 43 i 44, litera b) Dekretu Prawodawczego Nr 196/2003, w celu realizacji kontraktów lub w powiązanych celach. Dane takie mogą być ujawniane stronom trzecim w następujących kategoriach:
- osobom, które świadczą usługi zarządzania systemem informatycznym używanym przez Candy Hoover Group Srl – z jednym udziałowcem, oraz sieciom telekomunikacyjnym (włącznie z emailem);
- firmom z grupy;
- instytucjom i firmom z branży wsparcia i konsultacji;
- władzom odpowiedzialnym za wypełnianie zobowiązań prawa i/lub postanowień instytucji publicznych, na ich żądanie.
Podmioty z powyższych kategorii odpowiedzialne są za przetwarzanie danych, lub występowanie w roli niezależnych administratorów danych. Lista bieżących nadzorców jest stale aktualizowana i dostępna w biurach Candy Hoover Group Srl – z jednym udziałowcem, pod adresem Private Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB), lub na prośbę pod adresem: privacy@candy.it.

6. Charakter udzielenia i odmowy
Oprócz postanowień określonych dla danych nawigacyjnych, użytkownik ma możliwość dostarczenia danych osobowych.
Udzielenie danych do celów, o których mowa w sekcji A) jest opcjonalne, ale niezbędne. Jakakolwiek odmowa udzielenia danych niezbędnych dla sekcji A) uniemożliwi realizację ściśle powiązanych i instrumentalnych działań, na przykład, uzyskanie żądanych informacji lub korzystanie z usług Administratora Danych.
Udzielenie i zgoda na przetwarzanie do celów, o których mowa w sekcjach B) i C) jest opcjonalna. Odmowa udzielenia zgody do celów określonych w sekcjach B) i C) powyżej nie będzie miała negatywnych konsekwencji, jeśli chodzi o cele określone w sekcji A).

7. Prawa zainteresowanych stron
Możesz dochodzić swoich praw zgodnie z artykułami 7, 8, 9 i 10 Dekretu Prawodawczego Nr 196 z dn. 30 czerwca 2003 r. poprzez kontakt z Administratorem, Candy Hoover Group Srl i wysłanie emaila na adres privacy@candy.it. Masz prawo w dowolnym czasie uzyskać potwierdzenie istnienia lub innego użycia danych i poznania ich treści i źródła pochodzenia, zweryfikowania ich dokładności lub zwrócenia się z prośbą o ich uzupełnienie, aktualizację lub korektę (Artykuł 7 Kodeksu Ochrony Danych Osobowych). Zgodnie z tym artykułem, zainteresowane strony mają prawo zwrócić się o usunięcie, przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie przetwarzanych danych z naruszeniem prawa, i w dowolnym przypadku sprzeciwić się przetwarzaniu z uzasadnionych powodów.
Kontaktując się z Administratorem, użytkownik powinien podać adres email, imię i nazwisko, adres i/lub numery telefonów, aby umożliwić prawidłowe rozpatrzenie prośby.

W celu wyłączenia otrzymywania automatycznych wiadomości marketingu bezpośredniego (przez email, SMS, MMS lub faks), należy wysłać w dowolnym czasie email na adres privacy@candy.it, wpisując w temacie „cancellazione da automatizzato” (“wyłącz marketing automatyczny”) lub użyć naszego systemu wyłączania automatycznych wiadomości, wówczas przestaniesz otrzymywać takie wiadomości.
W celu wyłączenia otrzymywania tradycyjnych wiadomości marketingu bezpośredniego (telefony od konsultanta, drukowane materiały otrzymywane pocztą), wystarczy wysłać w dowolnym czasie email na adres privacy@candy.it, wpisując w temacie “cancellazione da tradizionale” (“wyłącz marketing tradycyjny”), wówczas przestaniesz otrzymywać takie wiadomości.
W celu wyłączenia otrzymywania wszystkich wiadomości marketingu bezpośredniego, wystarczy wysłać w dowolnym czasie email na adres privacy@candy.it, wpisując w temacie “cancellazione marketing” (“wyłącz marketing”), wówczas przestaniesz otrzymywać takie wiadomości.

8. Zmiany Polityki Prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, aktualizacji, dodawania lub kasowania części niniejszej polityki prywatności wedle własnego uznania i w dowolnym czasie. Zainteresowana strona ponosi odpowiedzialność za okresowe sprawdzenie, czy wprowadzono jakiekolwiek zmiany. W celu ułatwienia takiego sprawdzenia, zaktualizowane informacje będą zaznaczone. Użycie strony po opublikowaniu zmian oznaczać będzie ich akceptację.

Data aktualizacji: 07.10.2014